Reklama

Publikohet formati i kontratave të punes që bizneset duhet ti paisin punetoret e tyre

Kontrata e punës u siguron punëmarrësve dhe punëdhënësve një mënyrë më të lehtë për të kuptuar të drejtat dhe obligimet përkatëse, dhe është element kyç për ekonomi formale. Për këtë arsye, në vazhdën e masave për formalizimin e ekonomisë.

MFPT ka përgaditur kontrata pune standarde, të cilat mund të merren si kopje fizike nëpër zyret rajonale të punësimit, apo si kopje elektronike në vegëzën në vijim: https://mfpt.rks-gov.net/Puna/Page/305

Ju rekomandojmë