Reklama

Si të mësoj kontabilitetin në praktikë?

Trajnimet
Trajnim praktik 8 javor në kontabilitet, 100% përmes kompjuterit. (EDI – Deklarimi Elektronik, Program online Kontabiliteti me #licencë 1 vjeçare, Excel, E-Regjistri i Biznesit, Arka Fiskale…)

Aplikoni këtu: https://pacconsulting-ks.com/apliko/

Aplikimi është i hapur deri më: 30.04.2021

Cili do të jetë çëllimi i trajnimit?
Trajnimi do të ketë fokus kryesor zhvillimin e punës së kontabilitetit për qëllime tatimore në Kosovë. I gjithë trajnimi do të zhvillohet 100% përmes kompjuterit prej ditës së parë, ku secilit kandidat/e do t’i sigurohet kompjuteri për shfytëzim nga #PACConsulting.

Çfarë do të mësoni gjatë trajnimit:
Gjatë trajnimit ju do të mësoni rreth tatimeve në Kosovë, standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit.

Trajnimi do të ketë në fokuës:
Kompanitë tregëtare, Prodhuese, Shërbyese, Bizneset në LËMIN E GASTRONOMIS (Restorant & Fast Food, Caffe), në LËMIN E NDËRTIMIT

Niveli Bazik dhe i Avancuar:
Themelimin e bizneseve, (Regjistrimi online dhe manual i Bizneseve – B.I., SH.P.K., SH.A.)
Të vetë menagjoni kontabilitetin e biznesit tuaj me qarkullim vjetor nën dhe mbi 30,000/50,000€,
Plotësimin e librit të blerjeve (Blerjet Vendore, Blerjet Import, Kalkulimi i Dud-it) librit të shpenzimeve, librit të investimeve
Plotësimin e librit të shitjes, (Shitjet Vendore me afat pagese, shitjet në Kesh / Z-Raport, Shitjet Export)
Plotësimin e librit të arkës dhe ekstraktit të arkës, (Pagesat hyrëse/dalëse, Deponimet/Tërheqjet, Huazimet/Parapagimet,)
Plotësimin e librit të Punësuarve (Data e fillimit dhe përfundimit të punës së puntorëve, kalkulimi I orëve shtesë në bazë legjislacionit)
Lista e Stokut (Regjistri i mallit një here në vit, Regjistri i mallit në mënyrë të vazhdueshme),
Përpilimi i Kontrateve (të puntorëve, qiras, me blerësit, furnitorët),
Përpilimi i Normativave,
Plotësimin e formularëve për tatimin në paga dhe kontribute pensionale (WM,CM)
Plotësimin e formularëve për tatimin e mbajtur në burim për qera (WR),
Plotësimin e formularit të TVSH-së (TV),
Plotësimin e formularëve për Tremujorsha (TM – IS, IL, QS, QL, IR),
Plotësimin e formularëve vjetor sipas ATK-së (PD,CD,DO)
Përpilimin e Pasqyrave Financiare, (Pasqyra e të ardhurave, Pasqyra e pozicionit financiar…)
Deklarimi i librit të blerjes dhe të shitjes,
Deklarimin e blerjeve mbi 500€.

PAC Consulting ju mundëson:
Përkrahje 1 vjeqare (Këshilla në sherbimet e kontabilitetit) për të vetëpunsuarit,
Program online të Kontabilitetit me #licenc 1 vjeqare në laptop personal, Programin mund të shfrytëzoni në shtëpi apo zyre,
Program të kontabilitetit në Excel,
Program të Pagave në Excel,
Të gjitha mateialet që ushtrohen do ti keni edhe online (në Email),
Praktikë 1 dhe mujore për studentët e suksesshëm.

Orari:
Gjatë javës 2 ditë në javë:
16:30-18:00,
18:00-19:30,
Te shtunave:
09:30-12:30
13:00-16:00.

Çertifikimi:
Secili pjesëmarrës/e në fund të trajnimit do të pajiset me një çertifikatë që dëshmon ndjekjen e trajnimit praktik në kontabilitet dhe çertifikatën e kalueshmërisë.
Të gjithë pjesëmarrësit në punën praktike do të pajisen me letër rekomanduese e cila do të jetë ndihmesë për pranimin në konkurse të ndryshme.

Sa do të jetë kostoja e trajnimit?
Niveli Bazik dhe i Avancuar 125€, (#ofertë100€), Pagesa mundë të bëhet në dy këste.
Në çmim do të jenë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën, çertifikatat, dhe materialet që do të shpërndahen përgjatë ushtrimeve.

Aplikoni këtu: https://pacconsulting-ks.com/apliko/

Për më shumë detaje, kontaktoni në tel: ‎+383 49 283 396, +383 49 77 33 11(Viber + Whatsapp)

Email: [email protected]

Vendndodhja: Rr. Anton Çeta, Aktash – Prishtinë.

Vendet janë të limituara

Ju rekomandojmë