Reklama

ATK tregon se kush është i obliguar të deklaroj për TVSH

Kush është i obliguar të deklarojë për TVSH?

Secili person i cili në mënyrë të pavarur zhvillon aktivitetin ekonomik në Kosovë, dhe kur qarkullimi total brenda vitit kalendarik tejkalon pragun 30.000 €, personi që dëshiron vullnetarisht të regjistrohet në TVSH dhe personi jo-rezident në Kosovë (pavaresisht pragut), duhet të regjistrohen për TVSH.

Pra,bëhen deklarues të TVSH-së dhe duhet të deklarojnë TVSH në baza mujore.

Ju rekomandojmë