Reklamaspot_img

ATK përmes një njoftimi tregon se cilat tatime duhet te deklarohen deri me datën 15 të këtij muaji

Formularët që duhet të deklarohën deri me këtë datë: 15

WM – Pasqyrë e Mbajtjes në Burim dhe Pagimit të Tatimit

CM – Pasqyra e Kontributeve për Pension dhe Formulari i Pagesës

WR – Pasqyra e mbajtjes në burim dhe pagesës së Interesit, të drejtës pronësore, Qirasë, Fitoreve në Lotari dhe Personin jo-rezident

LIGJI Nr. 03/L-222 , neni 17 pika 7 (Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës pas kësaj).

Ju rekomandojmë