Reklama

ATK me njoftim të rëndësishëm për tatimpaguesit

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka njoftuar tatimpaguesit se qё nga 1 Janari 2023, do tё fillojnё tё aplikohen formularёt e rinj pёr zbatim tё METD pёr jo-rezidentёt, pasi kanë ndryshuar disa procedura lidhur me zbatimin e Marrёveshjeve të Eliminimit tё Tatimit tё Dyfishtё (METD) pёr jo-rezidentёt.

Marrёveshjet pёr Eliminimin e Tatimit tё Dyfishtё janё marrёveshje nё mes tё dy shteteve, tё cilat janё krijuar pёr tё mbrojtur tatimpaguesit kundёr tatimit tё dyfishtё dhe shtetet nga evazioni fiskal, kur tё njёjtat tё ardhura tatohen nё dy shtete.

Sipas ATK-së, për personat që fitojnë të ardhura nga aktivitetet e biznesit në Kosovë, informacioni do të merret nga paguesi rezident. Paguesi rezident brenda vitit fiskal nga data e pagesës së faturës, është i obliguar të dorëzoi në ATK formularët si në vijim si dhe dokumentacionin përkatës:

  1. Formular aplikimi për Interesin;
  2. Formular aplikimi për Dividendë;
  3. Formular aplikimi për të Drejtat Pronësore;
  4. Formular aplikimi për Fitimet Kapitale;
  5. Formular aplikimi për të Ardhurat Tjera;
  6. Formular aplikimi për të ardhurat nga shërbimet e pavarura;
  7. Formular aplikimi për të ardhurat nga shërbimet e varura;
  8. Formular aplikimi për të ardhurat biznesore.

Në njoftimin e ATK-së thuhet tutje se pas verifikimit se formulari dhe dokumentacioni përkatës janë të kompletuara, vet ATK-ja do t’i përgjigjet paguesit rezident për pranimin e kërkesës së paraqitur.

Formularët mund t’i gjeni në ueb faqen e ATK-së WWW.atk-ks.org në linkun Marrëveshjet Ndërkombëtare: https://www.atk-ks.org/mar…/formularet-per-zbatim-te-metd/

Ju rekomandojmë