Reklama

Lista preliminare e përfituesve të granteve në KIESA

Lista preliminare e përfituesve te kategorisë per “Loti 3 – Ndërmarrjet e mesëm ( të punësuar deri 50 deri 249 punëtorë) – afati për ankesa 8 ditë pune

https://mint.rks-gov.net/page.aspx?id=1,107

Lista preliminare e përfituesve te kategorisë per “Loti 2 – Ndërmarrjet e vogla ( të punësuar 10 deri 49 punëtorë) KIESA – afat për ankesa 8 dite pune

https://mint.rks-gov.net/page.aspx?id=1,107

Lista preliminare e përfituesve te kategorisë per “Loti 1 – Ndërmarrjet mikro ( të punësuar deri ne 9 punëtorë) KIESA- afati për ankesa 8 ditë pune

https://mint.rks-gov.net/page.aspx?id=1,107

Ju rekomandojmë