Reklamaspot_img

Komuna e Prishtinës hapë Thirrjen e Aplikimit për Pagesa-Direkte (Subvencione)

Komuna e Prishtinës përmes Drejtorisë së Bujqësisë ka hapur thirrjen për Aplikim për pagesa-direkte (subvencione) në sektorët Blegtori dhe Bletari.

Fermerët nga sektori i Blegtorisë të cilët posedojnë lopë qumështore si dhe kafshë të imta (dele & dhi), mund të aplikojnë për pagesa-direkte (subvencione).

Kriterët për aplikuesit në sektorin e Blegtorisë:

 • 3-10 krerë lopë qumështore;
 • 20-150 krerë dele;
 • 20-150 krerë dhi;
 • Kafshët duhet të jenë të matrikuluara;
 • Aplikuesit duhet të jenë banor të komunës së Prishtinës;
 • Stallat apo objektet e mbajtjes së kafshëve duhet të jenë të ndërtuara në territorin e komunës së Prishtinës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Kopja e një dokumenti identifikues i cili ka validitet në Republikën e Kosovës;
 • Konfirmim i llogarisë bankare;
 • Vërtetim nga shërbimet veterinare;
 • Vërtetim për pagesën e tatimin në pronë (për vitin 2021);
 • Numri Identifikues i Fermerit (NIF).

Fermerët nga sektori i Bletarisë të cilët posedojnë shoqëri bletesh mund të aplikojnë për pagesa-direkte (subvencione).

Kriterët për aplikuesit në sektorin e Bletarisë:

 • Duhet të posedojn nga 10 deri në 29 shoqëri bletesh;
 • Aplikuesi duhet të jetë banor i komunës së Prishtinës, dhe të këtë bletishten në territorin e komunës së Prishtinës;
 • Aplikuesit duhet të kenë të shenjëzuara kosheret e bletëve me numer të NIF-it i cili duhet të jetë i shenjëzuar me ngjyrë të zezë të përhershme në pjesen e përparme të kosheres me përmasat e caktuara sipas MBPZHR-së, dimensionet duhet të jenë 30×12 cm.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Kopja e një dokumenti identifikues i cili ka validitet në Republikën e Kosovës;
 • Konfirmim i llogarisë bankare;
 • Vërtetim për pagesën e tatimin në pronë (për vitin 2021);
 • Numri Identifikues i Fermerit (NIF).
Ju rekomandojmë