Reklama

Si bëhet pagesa mujore për përfituesit nga SAS pilotimi?

6. Si bëhet pagesa mujore për përfituesit nga SAS pilotimi?

Ngjashëm si me skemën aktuale sociale, pagesat 💶bëhen në fund të çdo muaji në llogarinë bankare të aplikuesit. Aplikuesi duhet të ketë llogari bankare të hapur para aplikimit. Nëse asnjë nga anëtarët e familjes nuk ka llogari bankare të hapur, atëherë ndonjëri nga anëtarët duhet ta hapë atë paraprakisht.

Ju rekomandojmë