Reklama

Pyetje: a duhet te paisen Autoshkollat me Arke Fiskale?

Për të gjitha furnizimet të cilat janë për konsumatorin e fundit (Personat Fizik), biznesi obligohet te pajiset me arke fiskal dhe te lëshoi kupon fiskal, edhe ne rastet kur pagesa behet përmes POS-it bankar apo edhe llogaris bankare. Ndërsa, për transaksionet biznes – biznes, bizneset obligohen të lëshojnë faturë tatimore sipas legjislacionit tatimor dhe nuk obligoheni të lëshojnë kupon fiskal, edhe nëse pagesa behet cash.  Printimi dhe dhënia e kuponit fiskal është e obliguar ne momentin e regjistrimit te furnizimit ne PEF./Kontablisti

Ju rekomandojmë