Reklama

Vetëpunesuarit do te mbeshteten me grante deri në 3,000 euro.

Kjo është masa e plotë:

Masa 1.7. – Skema e granteve për zanatet – 5 mil EUR

Me qëllim të adresimit të shkallës së lartë të papunësisë në vend si dhe aftësimit profesional në zanate, do
të mbështesim me grante për vetëpunësim të gjithë ata që janë të gatshëm të mësojnë aftësi të reja, për të
cilat do të çertifikohen. Vlera e këtyre granteve arrin shumën deri në 3,000 euro, ku granti do të mbulojë
blerjen e pajsijeve dhe themelimin e biznesit, pas përfundimit të trajnimit me sukses dhe çertifikimit.

Ministria e Financave së shpejti do të bëj ndarjen e mjeteve.

Ju rekomandojmë